Luke for Everyone

Chapter11

Chapter 11:1-13 How Should We Pray?

Language: Dari

How should we pray? Like talking friend to friend! Having a close and intimate relationship with our heavenly Father helps us to talk to him like a close friend in prayer. When we pray in our mother tongue, does God hear our prayer? Praying Seriously!

روزی عیسی در محلی به دعا مشغول بود. وقتی از دعا فارغ شد یکی از شاگردان به او گفت: «خداوندا، همانطور که یحیی به شاگردان خود یاد داده است، تو هم دعاکردن را به ما یاد بده.» عیسی به ایشان فرمود: «هر وقت دعا می کنید بگویید:
h ای پدر، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید. نان روزانۀ ما را هر روز به ما بده و گناهان ما را ببخش، زیرا ما نیز همه کسانی را که به ما بدی کرده اند می بخشیم و ما را از وسوسه ها دور نگهدار.» سپس به ایشان گفت: «فرض کنید که یکی از شما دوستی داشته باشد و نیمه شب پیش آن دوست برود و بگوید: «ای دوست، سه دانه نان به من قرض بده. یکی از دوستانم که در سفر بود به خانۀ من داخل شده است و چیزی ندارم پیش او بگذارم.» و او از داخل جواب بدهد: «مزاحم من نشو! حالا در قفل شده است و من و اولادم به رختخواب رفته ایم و نمی توانم برخیزم تا چیزی به تو بدهم.» بدانید که حتی اگر از روی رفاقت برای او حاضر نکند، همان اصرار، او را وادار خواهد کرد که برخیزد و هرچه را دوستش احتیاج دارد به او بدهد. پس به شما می گویم تقاضا کنید که به شما داده خواهد شد، بجوئید که پیدا خواهید کرد، بکوبید که در به روی شما باز خواهد شد. چون هرکه بخواهد به دست می آورد و هرکه بجوید پیدا می کند و هرکه بکوبد در برویش باز می شود. آیا در میان شما پدری هست که وقتی که پسرش از او ماهی بخواهد به عوض ماهی، ماری در دستش بگذارد. یا وقتی تخم مرغ بخواهد گژدمی به او بدهد؟ پس اگر شما با اینکه خود خطا کار هستید می دانید چگونه چیزهای خوب را به فرزندان تان بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی، روح القدس را به آنانی که از او تقاضا می کنند عطا خواهد فرمود!»
لوقا ۱۱: ۱-۱۳

تیلفون زنگ زد. این پیامی بود که نشان می‌‌‌داد پسر کوچکم که آواز خوان است داخل طیاره شده است تا با گروه خود به طرف دیگر دنیا سفر کند. اگر من به سرعت دست به کار می‌‌‌شدم می‌‌‌توانستم با او در تماس شده خواهشات نیک خود را از طریق تلیفون به او ابراز کنم. من توانستم با او در تماس شوم و چند کلمه صحبت خوب با هم داشتیم. من تعجب کردم، زمانی هم می‌‌‌رسد که رابطه ای پدری به پایان می‌‌‌رسد و رفاقت آغاز می‌‌‌گردد.

 رفاقت و پدر بودن هر دو با هم چیز‌های را در مورد خدا و دعا به ما تعلیم می‌‌‌دهد. در حقیقت آموختن می‌‌‌تواند جاده ای دو طرفه باشد. این موضوع نباید به این شکل باشد که ما در دوستان و پدران زمینی خود فکر کنیم و از آن بیاموزیم که خدا هم برای ما به این شکل خواهد بود. زمانی می‌‌‌آید که پدر ضرورت دارد به شکل دوامدار و به دقت به طرف پدر بودن خدا ببیند که در مجموع به چه قسم است، و آهسته و آهسته خوی و رفتار پدر بودن خود را به شکل تغیر دهد که زیاد تر مشابه او شود. من فکر می‌‌‌کنم که در نتیجه ای انعکاس شناختن خدا به حیث دوست صمیمی ما می‌‌‌تواند مناسبات دوستی ما را با دیگران نیز بهتر سازد.

 اگر خدا را به حیث رفیق فکر کنیم که او در میان اطفال خود بر روی بستر خواب است به طرز دید ما در مورد خدا ضربه می‌‌‌زند. (چون ما همیشه خدا را به حیث پدر آسمانی خود یاد می‌‌‌کنیم هیچ سوال ایجاد نمی کند که این رابطه چه قسم خواهد بود، اما وقتیکه خدا را به حیث رفیق خود یاد کنیم سوال ایجاد می‌‌‌کند چون زیاد معمول نیست.) خانه ای که عیسی در ذهن خود داشت، همه اعضای خانواده پهلو به پهلو روی یک فرش می‌‌‌خوابیدند، وقتیکه پدر در نیم شب بیدار می‌‌‌شد همه اعضای خانواده هم بیدار می‌‌‌شدند. اولاد‌های من از این مرحله گذشته اند(من خانمم وقتی از خواب بیدار می‌‌‌شویم که اولاد‌های ما دیر وقت شب خانه می‌‌‌آیند.)، اما وقتی که صدای تک تک دروازه و یا صدای زنگ بلند می‌‌‌شود باعث مزاحمت ما می‌‌‌گردد.

 حالا بیایید ببینیم که یک دوست در بیرون واقعاً با مشکلی روبرو شده است، دوستش که در خانه خواب است می‌‌‌تواند و هم باید به او کمک کند. اصول مهمان نوازی در زمان‌های قدیم در شرق می‌‌‌انه بسیار سخت بود، وقتیکه یک مسافر به یک محل می‌‌‌رسید و به نان و یا سرپناه ضرورت پیدا می‌‌‌کرد اشخاص مسولیت داشتند که به آن رسیدگی کنند. دوستی که در کوچه بود می‌‌‌دانست دوستش که در خانه خواب است او را درک می‌‌‌کند، چون او نیز امکان دارد یک شب به عین مشکل روبرو شده به کمک او ضرورت پیدا کند.

 این کار‌های هستند که فراموش نشده به یاد می‌‌‌مانند.از جهت‌های مختلف ما خوب می‌‌‌دانیم که خدا مثل دوست خواب برده نیست، اما عیسی صرف از این موضوع به حیث مقایسه استفاده کرده است. او ما را به یک نوع جسارت کردن مقدس تشویق کرده است تا در را به شدت زیاد تر بکوبیم و تقاضا کنیم تا کسی که حاضر به جواب دادن نیست مجبور به جواب دادن شود. دعای ما هم لازم است به این شکل باشد. از این روش ما نباید صرف برای رسیدن به اهداف ما در دعا‌های روزانه و هفته وار ما کار بگیریم. بلکه، چون ما با یک جنگ روبرو هستیم، جنگ با نیرو‌های تاریکی، با کسانی که می‌‌‌خواهند مانع رسیدن نور شوند و ما در دعا با آنها مبارزه می‌‌‌کنیم. ما برای صلح و آشتی، برای حکمت، برای هزاران موضوع در جهان، کلیسا و شاید هم صد‌ها مشکل خانواده گی خود ما، دوستان ما، همسایه‌های ما و ده‌ها موضوع شخص خود ما رو برو هستیم که با دعا می‌‌‌خواهیم توجه پدر آسمانی خود را به آن معطوف بداریم.

 در این هیچ شک وجود ندارد که برای دعا کردن بسیار چیز‌ها وجود دارند. به این خاطر است که دعا‌های ما لازم است انظباط شده و منظم باشند. اگر شما آن را به وقت دیگر به تعویق اندازید، شما نمی توانید دعا گو و شفاعت کننده ای حقیقی باشید. توسط دعای انسان هاست که محبت خدا بر جهان می‌‌‌بارد. چون موضوعات برای دعا عاجل، مهم و مغلق هستند نباید به شکل رسمی، تکراری و ساختگی باشند، بلکه برای آنها زیاد و به شدت دعا شود. دعا‌های معمول و رسمی در وقت عبادت در کلیسا برای شفای روحانی بعضی اشخاص مهم است، اما این دعا‌ها حیثیت پوش فلزی موتر را دارند. برای اینکه موتر به حرکت بیاید لازم است که در انجن و یا ماشین آن تیل انداخته شود، دعای موثر به انرژی نیز ضرورت دارد.  در حالت سختی که قرار دارید و می‌‌‌دانید که دوست خواب برده ای شما می‌‌‌تواند برای تان کمک کند، لازم است که از طریقه‌های مختلف استفاده کنید تا او را در آن لحظه وادار به کمک کردن نمایید.

 در تصویر وسیع خدا به حیث پدر بسیار معمول است. این تصویر خدا به حیث پدر از نمونه ای زندگی فامیلی گرفته نشده است. اگرچه نمونه ای زندگی فامیلی قلب آن را تشکیل می‌‌‌دهد و عیسی هم آن را با مثال این که پدر به دست فرزندان خود غذای سالم می‌‌‌گذارد نه مار زهری واضح ساخته است. هر وقت که ما وسوسه شدیم که خدا مثل یک پدر ظالم است لازم است که این تصویر را در ذهن خود داشته باشیم و دوباره فکر کنیم. اما توضیحات از این موضوعات وسیع تر هستند. مفکوره ای خدا به حیث پدر آسمانی به گذشته‌های قوم اسرایل که آنها در غلامی در مصر بودند و به نجات ضرورت داشتند بر می‌‌‌گردد. خدا توسط موسی و هارون پیام رساند که «اسرایل فرزند من و فرزند اولباری من است و اجازه بده که قوم من بروند.» از آن وقت به بعد به خدا بحیث پدر آسمانی، خدایی خروج، خدای آزادی بخش، خدای بخشنده ای گنهکاران و خدایکه از قدرت نیرو‌های تاریکی رهایی می‌‌‌بخشد خطاب شد. لوقا توجه ما را به این موضوعات در دو فصل گذشته که مطالعه کردیم متوجه ساخته است.

 «دعای خداوند» که بسیار مردم آن را به این نام یاد می‌‌‌کنند، صرف یک سلسله تقاضا‌های کم ارتباط با هم نیستند. این دعا مردمی است که عیسی را در سفر شاهانه اش پیروی می‌‌‌کردند. عیسی در راه سفر برای رسیدن به اورشلیم بود، چون قوم خدا از او روی گشتانده بغاوت کرده بودند و نام او را به خاک زده بودن و عیسی می‌‌‌خواست بر ضد آن عمل کند. او در راه انجام دادن «خروج» بود که توسط آن پادشاهی خدا که مدت‌ها برای آن انتظار کشیده شده بود به حقیقت بپیوندد. او نان سفر را آماده کرده بود، و توته کردن نان به معنی حضور او در کلیسا و تقسیم کردن آن به معنی مشارکت در بین پیروان خود بود. او در آن وقت بخشیده شدن را پیشکش کرده بود که در مرگش تکمیل شده به کمال می‌‌‌رسید. او از پیرون خود تقاضا می‌‌‌کرد که آنها نیز مثل خداوند شان در بخشیدن سخاوتمند باشند و دشمنان خود را ببخشند و یا حد اقل یکدیگر خود را ببخشند. مثلیکه تا حال دیدیم و در آینده زیاد تر به جزیات خواهیم دید که در حال انجام دادن جنگ با نیرو‌های شیطانی بود، جنگی که در جلجتا به اوج خود می‌‌‌رسید. این دعایست که در جریان خدمت خود عیسی شکل گرفته است. این دعایی است که می‌‌‌تواند هم به حیث اصول و هم برای چوکات عمومی دعا برای پیروان عیسی تا ابد مورد استفاده قرار گیرد.

  پایان.

 


Book Table of Contents

 Luke 22: 1 – 23 the Last Supper

 Chapter 1

 Luke 1:1-4 - Prologue

 Luke 1:5-25 - the Birth of John the Baptist Foretold

 Luke 1:26-38 - the Birth of Jesus Foretold

 Luke 1:39-56 - Mary Visits Elizabeth and Mary's Song

 Luke 1:57-80 - the Birth of John the Baptist and Zechariah’s Song

 Chapter 2

 Luke 2:1-20 - the Birth of Jesus

 Luke 2:21-40 - Jesus Presented in the Temple

 Luke 2:41-52 - the Boy Jesus at the Temple

 Chapter 3

 Luke 3:1-9 John the Baptist

 Luke 3:10-20 - John the Baptist Prepares the Way

 Luke 3:21-38- the Baptism and Genealogy of Jesus

 Chapter 4

 Luke 4:1-13 - Temptation in the Wilderness

 Chapter 5

 Luke 5: 1 – 11 the Miraculous Catch of Fish

 Luke 5: 12 – 16 Healing of the Leper

 Luke 5 17-26 the Healing of the Paralytic Lowered Through the Roof

 Luke 5: 27 – 39 Finance Officer Invitation

 Chapter6

 Luke 6: 1 – 11 Sabbath Day

 Luke 6: 12 – 26 Choosing Disciples

 Luke 6: 27 – 38 Loving Your Enemies

 Luke 6: 39 – 49 Judging Others and True Obedience

 Chapter 7

 Luke 7: 1-10 the Healing of the Centurion’s Servant

 Luke 7: 11 – 17 Raising of the Widow’s Son

 Luke 7: 18-38 the Promised Person

 Luke 7: 36 – 50 to Be Forgiven High and Low Debt

 Chapter 8

 Luke 8: 1 – 15 Sprinkle the Seeds

 Luke 8:16-25 Lights and Storm

 Luke 8: 26 – 39 the Healing of Demoniac

 Luke 8: 40 – 56 the Healing of Women and Resurrection of a Girl

 Chapter 9

 Luke 9: 1 – 17 Ambassadors Without Travel Equipment

 Luke 9: 18 – 27 the Anointed of God

 Luke 9: 28 – 45Testimony From the Cloud

 Luke 9: 46 – 62Journey

 Chapter10

 Luke 10: 1 – 16 Seventy Ambassadors

 Luke 10: 17 – 24 Return From Mission

 Luke 10: 25 – 37 Good Samaritan

 Luke 10: 38 – 42 Competition of Two Sisters

 Chapter11

 Chapter 11:1-13 How Should We Pray?

 Luke 11: 14 – 28 Chief of Devils

 Luke 11: 29 – 41Demand a Miracle

 Luke 11: 42-54 Sharia Teachers

 Chapter12

 Luke12: 1 –12Hypocrisy

 Luke 12: 13 – 34 the Fool Rich

 Luke 12: 35 – 48 Dressed and Ready Servant

 Luke 12: 49 – 59 Reading the Signs 0f the Times

 Chapter13

 Luke 13: 1 – 9 the Parable of Fig Tree

 Luke 13: 10 – 21Jesus Heals a Crippled Women on the Sabbath

 Luke 13: 22 – 30 Entering Through the Narrow Door

 Luke 13: 31 – 35 Jesus Grieves Over Jerusalem

 Chapter14

 Luke 14: 1 – 11 the Pharisee

 Luke 15: 1 – 10 Lost Sheep and Lost Coin

 Luke 14: 12 – 24The Parable of the Great Banquet

 Luke 14: 25 – 35 the Cost of Discipleship

 Chapter15

 Luke 15: 1 – 10Lost Sheep and Lost Coin

 Luke 15: 11 – 24The Father and Younger Son

 Luke 15: 25 – 32The Father and the Older Son

 Chapter16

 Luke 16: 1 – 9The Parable of the Shrewd Manager

 Luke 16: 10 – 18 Teaching on Stewardship

 Luke 16: 19 – 31Rich Man and Poor Lazarus

 Chapter17

 Luke 17: 1 – 10 Forgiveness, Faith and Obedience

 Luke 17: 11 – 19 Ten Lepers Healed

 Luke 17: 20 – 37The Coming of the Kingdom

 Chapter18

 Luke 18: 1 – 14The Persistent Widow and Unfear Judge

 Luke 18: 15 – 30 Jesus Blesses Children

 Luke 18: 31 – 43Heal a Blind Beggar

 Chapter19

 Luke 19: 1 – 10 the Calling of Zacchaeus

  Luke 19: 11 – 27The King, the Servants and the Money

 Luke 19: 28 – 40The Triumphal Entry

 Luke 19: 41 – 48Jesus Cleanses the Temple

 Chapter20

 Luke 20: 1 – 8 the Question About Jesus Authority

 Luke 20: 9 – 19 the Parable of Tenants

 Luke 20:20 – 26 on Paying Taxes to Caesar

 Luke 20: 27 – 40 Marriage and the Resurrection

 Chapter21

 Luke 21: 5 – 19 Sign of End

 Luke 21: 20 – 33The Distress of Jerusalem Predicted

 Luke 21: 34 – 38Watching for the Son of Man

 Chapter22

 Luke 22: 24 – 38 Prediction of Peter’s Denial

 Luke 22: 1 – 23The Last Supper

 Luke 22: 39 – 53Jesus Is Arrested

 Luke 22: 54 – 70Peter Denies Jesus

 Chapter23

 Luke 23: 1 – 12Jesus Before Pilate and Herod