Luke for Everyone

Chapter11

Luke 11: 14 – 28 Chief of Devils

Language: Dari

Beelzebul means the king of mosquitoes. Did Jesus do his wonderful work with the help of the chief of devils? Is Satan acting against himself? Whoever is not with me is against me. Blessed is the mother who breast feeding for you

عیسی یک روح گنگ را از شخصی بیرون می کرد و وقتی روح ناپاک بیرون آمد مرد گنگ شروع به حرف زدن کرد و مردم حیرت کردند. اما بعضی ها گفتند: «او بوسیلۀ بَعلزِبول، رئیس شیاطین، ارواح ناپاک را بیرون می راند.» دیگران از راه امتحان از او تقاضای معجزه آسمانی کردند. اما او افکار آنها را درک کرد و فرمود: «هر سلطنتی که بر ضد خودش تقسیم شود رو به خرابی می گذارد و خانواده ای که دو دستگی در آن باشد سقوط خواهد کرد. همچنین اگر شیطان برضد خود تفرقه بیندازد سلطنتش چطور برقرار خواهد ماند؟ بهر صورت شما ادعا دارید که من بوسیله بَعلزِبول ارواح ناپاک را بیرون می رانم. اگر من بوسیلۀ بَعلزِبول ارواح ناپاک را بیرون می رانم یاران خود شما به چه وسیله آن ها را بیرون می رانند؟ آنها ادعای شما را رد خواهند کرد. اما اگر با قدرت خداست که من ارواح ناپاک را بیرون می رانم، بیقین بدانید که پادشاهی خدا به شما رسیده است. وقتی مرد زورمندی که کاملاً مسلح است از قلعۀ خود نگهبانی می کند دارایی او در امان است. اما وقتی کسی زورمندتر از او به او حمله کند او را از پای در می آورد و تیرها و زرهی را که تکیه گاه او هستند می برد و دارائیش را تاراج می کند. هرکه با من نباشد بر ضد من است و هرکه با من جمع نکند پراگنده می سازد. وقتی روح ناپاکی از کسی بیرون می آید در جستجوی استراحتگاهی در بیابانهای بی آب و علف سرگردان می شود. وقتی جایی را پیدا نمی کند می گوید: «به منزلی که از آن بیرون آمدم باز می گردم.» پس بر می گردد و آن خانه را جارو شده و منظم و مرتب می بیند. او می رود و هفت روح بدتر از خود را جمع می کند و آن ها همه وارد می شوند و جای می گیرند و در آخر، حال و روز آن مرد از گذشته اش بدتر می شود.» در حالی که عیسی صحبت می کرد، زنی از میان جمعیت با صدایی بلند گفت: «خوشا بحال آن مادری که تو را زایید و به تو شیر داد.» اما او فرمود: «خوشا بحال آن کسانی که کلام خدا را بشنوند و آن را بجا بیاورند.»
لوقا ۱۱: ۱۴-۲۸

یکی از دوستانم که معلم صنف اول مکتب ابتدایه بود از شاگردان خود به من قصه کرد. او گفت بعضی از این اطفال در درس شان بسیار خوب می‌باشند، بعدا متوجه می‌شوید که دفعتاً خراب می‌شوند. تا وقتیکه والدین آنها به مکتب می‌آیند و با آنها صحبت می‌کنیم، نمی دانیم که علت اصلی چیست؟ وقتیکه با والدین شان صحبت می‌کنیم متوجه می‌شویم که علت اصلی مرگ کدام عضو خانواده، طلاق و کدام موضوع بحرانی دیگر در خانواده است.

کسانیکه دوران طفولیت شان را به خاطر دارند و یا والدین اطفال خورد مکتب رو هستند می‌توانند این مشکل را خوب تر درک کنند. چیزی را که شما در ظاهر و یا در سطح در صنف دیدید تصویر کامل حقیقت موضوع نبود. شما ضرورت دارید موضوعاتی را که در عقب موضوعات ظاهری دور از نظر همه، در راه، در ده محلی و یا در خانه رخ داده اند نیز درک کرده بفهمید.

  مخالفین عیسی فکر می‌کردند که آنها از حقایق مخفی در عقب کار‌های که او انجام می‌دهد آگاهی دارند. پیش روی همه او ارواح ناپاک را جزا می‌داد و آنها از او اطاعت می‌کردند. هر کاریکه عیسی به ارواح امر می‌کرد آنها انجام می‌دادند. کسانیکه این چیز‌ها را می‌دیدند آنرا به دو شکل تعبیر می‌کردند. یا اینکه عیسی به قدرتی خاصی از طرف خدا مجهز شده است که به او اقتدار و صلاحیت غیر عادی بخشیده بود. یا اینکه او از یک راهی با قدرت‌های شیطانی در ارتباط بود و از این راه با شهزاده ای ارواح ناپاک داد و معامله داشت. (کلمه ای بعلزبول، یک اسم کوچک است که معنی دقیق آن مثل «پادشاه پشه‌ها و یا مگس ها» می‌باشد. در زمان عیسی کلمه ای بعلزبول به منبع قدرت شخصی شیطان اطلاق می‌شد، بدون اینکه معنی دقیق آن تعریف و یا در نظر گرفته شود.)

متهم ساختن عیسی به این چیز‌ها یک طریقه ای دلخواه مخالفین او بود که نه تنها ملکوتی که او اعلان می‌کرد رد می‌کردند، بلکه یک وسیله پرواپاگند برای حمله کردن به او نیز بود. آنها می‌گفتند: «اوه، شما صرف به علایم ظاهری کار‌های او نبینید! شما باید چیز هایکه در عقب این کار‌ها انجام می‌شوند آنرا نیز بدانید. در آن وقت خواهید دانست که او ناخود آگاه به گروه خود شیاطین وابسته است.» کسانیکه با او نیستند، طبعا برضد او هستند. (این جمله مثل یک ضرب المثل استعمال شده است مثلیکه ما می‌گوییم دو جمع دو چهار می‌شود).

 عیسی البته به این موافقت می‌کرد که در عقب کار‌های او معنی و مفاهیم دیگر نهفته است، اما این کاملا دقیق برضد چیزیکه آنها می‌گفتند قرار داشت. توضیحات خود عیسی نشان می‌داد که حقیقتا چه چیز در جریان است.

 او شروع کرد که بر نواقص کشنده ای منطق مخالفین انگشت بگذارد. اگر شیطان بر ضد عساکر خود عمل می‌کند او همین اکنون این جنگ را باخته است. پادشاهی او از بین پاره شده دو تقسیم خواهد شد. بعداً عیسی مخالفین خود را دعوت کرد که او را با جادوگران دیگر یهودی آن دوران مقایسه کنند. آیا آنها نیز در جمله ای لشکر شیاطین قرار دارند؟ اگر آنها در لشکر شیاطین قرار ندارند چرا او قرار داشته باشد؟

عیسی نمی خواهد ادعا کند که او نیز یک جند گیر عادی در بین جندگیران دیگر است. او ادعا نمی کرد که از طریق انتر و منتر یا فارمول‌های جادوگری یا بکار گرفتن نام‌های بعضی اشخاص اعلی و مقدس، جن‌ها را از مردم بیرون می‌کند. بلکه او می‌گفت: «به انگشت خدا دیو‌ها را بیرون می‌کنم.» (در ترجمۀ دری با قدرت خدا ترجمه شده است. مترجم) لوقا امیدوار بوده است که با استفاده کردن کلمۀ «انگشت خدا» خوانندۀ خود را به کار فوق العادۀ متوجه بسازد که موسی در دربار فرعون انجام داد (خروج ٨: ١٩ ) و جادوگران نتوانستند که از او تقلید کنند. در این جا عیسی مثل شخصی عمل کرد که موفقانه حمله می‌کند و دست و پای مرد نیرومندی را می‌بندد که از یک خانه نگهبانی می‌کند. عیسی برضد شیطان پیروزی اولیه را بدست آورد و او اکنون که به نیرو‌های نادیدنی فرمان می‌داد فوراً از او اطاعت می‌کردند.

به این طریق عیسی نشان داد که خدای خروج زنده و در حال خوب عمل کردن است. هر قدم سفر او به اورشلیم نشانۀ بود که او در آنجا باید چه چیز را انجام دهد. قدرتی که اکنون به او توان بخشید که ارواح ناپاک را شکست دهد، همین قدرت به او توان می‌بخشید که با مرگ خود مرگ را شکست دهد.

بعد از این عیسی در مورد بازگشت ارواح ناپاک اخطار داد و یک قصۀ عجیب را بیان کرد. این قصه در مورد بازگشت روح ناپاک، به جای بود که از آن قبلاً خارج شده بود. این اخطار نمی تواند در مورد جندگیری باشد. اگر در این مورد اخطار هم باشد بهتر است که هیچوقت عمل جندگیری انجام نشود، زیرا آدم بیچارۀ که از او جند خارج شده وضعش نسبت به گذشته خراب تر خواهد شد. این موضوع ممکن است مفهوم متی (١٢: ٤٣ ـ ٤٥ ) را داشته باشد و نمی تواند صرف بر یک شخص اطلاق شود بلکه به تمام قوم ارتباط می‌گیرد.

پیام عیسی در مورد جند گیری، به این منظور نبود که هر قدر که امکان داشته باشد مردم بصورت ساده شفا پیدا کنند. اگر این مقصد او می‌بود او نمی توانست که در آینده برای مدت طولانی موفق باشد. ترجیحاً هدف او برقراری ملکوت خدا برای اسراٸیل و تمام جهان بود. اسراٸیل مثل شخصی بود که ارواح ناپاک او را در کنترول خود گرفته باشد، تلاش زیاد صورت گرفته بود تا با جنبش‌های اصلاحی مختلف پاک شود، اما نشد. یگانه راه این بود که خدای زنده در بین آن سکونت اختیار می‌کرد. در غیر آن اسراٸیل آماده بود که روح ناپاک دوباره بازگشت کرده در او ساکن شود. ما قیام عیسی را در بین مردم خود، بحیث تجسم خدا در بین اسراٸیل می‌بینیم. در غیر آن اسراٸیل از ملامت کردن ارواح ناپاک به قبول کردن آن دوباره تغیر جهت خواهد داد و ارواح ناپاک که در گذشته آن را به مرگ روبرو ساخته بود، به شدت و قوت زیاد تر از گذشته برای نابودی اسرائیل بازگشت خواهد کرد.

تعلیم با قدرت عیسی، در بین جمعیت زنی را بر انگیخت تا فریاد تحسین کردن خود را بلند کند. او با فریاد بلند گفت: «خوشا به حال مادری که تو را زاٸیده است.» اما عیسی فوراً با اخطار دیگر به این تحسین مثلی که در گذشته به خانوادۀ خود (٨: ٢١) ابراز کرده بود جواب داد. وقتیکه کلام خدا در حال کار کردن است، چیزی که ضرورت است تحسین کردن نیست بلکه اطاعت کردن است.

پایان.

 


Book Table of Contents

 Luke for Everyone

 Chapter 1

 Luke 1:1-4 - Prologue

 Luke 1:5-25 - the Birth of John the Baptist Foretold

 Luke 1:26-38 - the Birth of Jesus Foretold

 Luke 1:39-56 - Mary Visits Elizabeth and Mary's Song

 Luke 1:57-80 - the Birth of John the Baptist and Zechariah’s Song

 Chapter 2

 Luke 2:1-20 - the Birth of Jesus

 Luke 2:21-40 - Jesus Presented in the Temple

 Luke 2:41-52 - the Boy Jesus at the Temple

 Chapter 3

 Luke 3:1-9 John the Baptist

 Luke 3:10-20 - John the Baptist Prepares the Way

 Luke 3:21-38- the Baptism and Genealogy of Jesus

 Chapter 4

 Luke 4:1-13 - Temptation in the Wilderness

 Chapter 5

 Luke 5: 1 – 11 the Miraculous Catch of Fish

 Luke 5: 12 – 16 Healing of the Leper

 Luke 5 17-26 the Healing of the Paralytic Lowered Through the Roof

 Luke 5: 27 – 39 Finance Officer Invitation

 Chapter6

 Luke 6: 1 – 11 Sabbath Day

 Luke 6: 12 – 26 Choosing Disciples

 Luke 6: 27 – 38 Loving Your Enemies

 Luke 6: 39 – 49 Judging Others and True Obedience

 Chapter 7

 Luke 7: 1-10 the Healing of the Centurion’s Servant

 Luke 7: 11 – 17 Raising of the Widow’s Son

 Luke 7: 18-38 the Promised Person

 Luke 7: 36 – 50 to Be Forgiven High and Low Debt

 Chapter 8

 Luke 8: 1 – 15 Sprinkle the Seeds

 Luke 8:16-25 Lights and Storm

 Luke 8: 26 – 39 the Healing of Demoniac

 Luke 8: 40 – 56 the Healing of Women and Resurrection of a Girl

 Chapter 9

 Luke 9: 1 – 17 Ambassadors Without Travel Equipment

 Luke 9: 18 – 27 the Anointed of God

 Luke 9: 28 – 45Testimony From the Cloud

 Luke 9: 46 – 62Journey

 Chapter10

 Luke 10: 1 – 16 Seventy Ambassadors

 Luke 10: 17 – 24 Return From Mission

 Luke 10: 25 – 37 Good Samaritan

 Luke 10: 38 – 42 Competition of Two Sisters

 Chapter11

 Chapter 11:1-13 How Should We Pray?

 Luke 11: 14 – 28 Chief of Devils

 Luke 11: 29 – 41Demand a Miracle

 Luke 11: 42-54 Sharia Teachers

 Chapter12

 Luke12: 1 –12Hypocrisy

 Luke 12: 13 – 34 the Fool Rich

 Luke 12: 35 – 48 Dressed and Ready Servant

 Luke 12: 49 – 59 Reading the Signs 0f the Times

 Chapter13

 Luke 13: 1 – 9 the Parable of Fig Tree

 Luke 13: 10 – 21Jesus Heals a Crippled Women on the Sabbath

 Luke 13: 22 – 30 Entering Through the Narrow Door

 Luke 13: 31 – 35 Jesus Grieves Over Jerusalem

 Chapter14

 Luke 14: 1 – 11 the Pharisee

 Luke 15: 1 – 10 Lost Sheep and Lost Coin

 Luke 14: 12 – 24The Parable of the Great Banquet

 Luke 14: 25 – 35 the Cost of Discipleship

 Chapter15

 Luke 15: 1 – 10Lost Sheep and Lost Coin

 Luke 15: 11 – 24The Father and Younger Son

 Luke 15: 25 – 32The Father and the Older Son

 Chapter16

 Luke 16: 1 – 9The Parable of the Shrewd Manager

 Luke 16: 10 – 18 Teaching on Stewardship

 Luke 16: 19 – 31Rich Man and Poor Lazarus