زما کیسه

زما کیسه

"زما کیسه" د هغه افغانانو کیسه ده چې عیسی مسیح ته یې خپل ژوند ورکړی دی. ولې افغانان د عیسی پیروان کیږي. د لومړي ځل لپاره ، واورئ چې دوی خپل کیسې شریک کړي.

برنامې