داستان من

داستان من

داستان من داستان ‌افغان‌های است که زندگی خود را به عیسی مسیح داده‌اند. چرا افغان‌ها پیرو عیسی مسیح می‌‌شوند؟ برای اولین بار از زبان خودشان بشنوید. شما می‌‌توانید هر ما یک داستان جدید ایمان را در کانل یوتیوب و فیسبوک ما ببینید.

برنامه‌ها