”زیرا در اینصورت آیندۀ خوبی خواهی داشت و امید تو برباد نخواهد رفت. “
امثال ۲۳ :۱۸