دسته بندی‌ها

عیسی مسیح ۲۴۷
پیشگویی ۸
تولد ۳۱
شخصیت ۱۹
القاب عیسی مسیح ۱۲
زندگی ۲۳
الوهیت ۱۵
معجزات ۳۸
تعالیم عیسی مسیح ۳۴
مَثل‌ها عیسی مسیح ۸
پسر گمشده ۴
سکه گمشده ۲
گوسفند گمشده ۲
موعظۀ سر کوه ۲۹
شریعت ۳
خشم و غضب ۱
زنا ۲
سوگند خوردن ۱
محبت به دشمنان ۴
صدقه دادن ۳
دعا ۵
روزه ۵
خدا و دارایی ۱
قضاوت در باره دیگران ۱
خواستن ۲
درخت و میوه آن ۱
دو خانه ۱
عیسی مسیح و اجتماع ۳
رهبران سیاسی ۱
سؤال كنندگان ۲
مصلوب شدن و مرگ ۳۶
رستاخیز ۱۸
صعود ۵
داوری ۶
خدا ۶۱
شخصیت ۳۰
محبت ۱۰
قدوسیت ۷
عدالت ۴
رحمت و شفقت ۷
قدرت ۲
داوری ۶
تثلیث ۲
روح‌القدس ۲
خلقت ۹
وحدت ۳
جلال ۹
زندگی مسیحی ۲۵۹
ایمان ۲۸
نجات یافته ۱
خلقت تازه ۱
دعا ۱۶
تعمید ۴
روزه ۸
خانواده ۷
رنج کشیدن ۱۸
شهادت ۲۵
بشارت ۲۳
کلیسا ۲۰
فرزند خدا ۱
فرزند نور ۱
ازدواج و خانواده ۵
مطالعه کلام خدا ۸
هدایا ۳
اطاعت ۸
انتقام ۴
عزت و شرم ۲
گناه و توبه ۶
بخشش ۱۱
بخشیده شده ۱
شجاعت ۵
شفا ۶
شخصیت مسیحی ۳۸
پری از روح‌القدس ۶
ستایش و پرستش ۵