داستان شعیب

  ۱۰ دقیقه

به شعیب گوش دهید که خاطرات خود از کابل و همچنین نحوه هدایت خداوند او را به پادشاهی خود بیان می‌کند!

دانلود