چالش های ورزشکاران دختر در هرات

  ۲۹ دقیقه

  ۹ سِپتامبر ۲۰۱۷

ورزش مايه سلامتي و تندرستي انسان است. برای ورزش، زن و مرد مطرح نیست و براي همه ي انسانها به طور موازي و يكسان بكار ميرود. بدون در نظر داشت سن، جنسيت ، نژاد، طبقه و غيره ....
اما اين مساله و پرداختن به او در جامعه فعلي كشور افغانستان، رنگ و نماي ديگي دارد! زيرا تقريباً محدود شده به قشري خاصی. همانطور كه اكثر فعاليت‌ها و وظايف بيروني به اين قشر جامعه تعلق گرفته.
محدودیت‌ها و تبعیض جنسیتی در برابر زنان باعث شده تا بسیاری از دختران ورزشکار كه با عشق و پشتكار فراوان به اين رشته روي آورده بودند، از ورزش دست کشیده و خانه‌نشین شوند.
اين مساله ريشه در باوراي اجتماعي و نوع نگاه¬ كرد مردم جامعه به اين رشته است. اكثر فاميل‌ها به اين عقيده هستند كه اگر دخترای شان ورزشكار شوند در حقيقت با آبروي آنها بازي شده و ممكن است آينده شان به خطر مواجه شود.

دانلود