داستان زندگی زیبا

  ۲۹ دقیقه

  ۱۴ مه ۲۰۱۶

متاسفانه در کشور ما رسم و رواج‌های عجیبی حاکم است. اگر فرو دستی استید در زندگی حتا کسی سلام تان را علیک نمیگوید. اما زمانی چشم از دنیا می‌بندد، برادران و خواهران اش پول‌های هنگفتی را در مراسم فاتحه ای آن به مصرف می‌رسانند.

دانلود