مطالعۀ کتاب مقدس برای مسلمانان

مطالعۀ کتاب مقدس برای مسلمانان

  اخیرا: ۲۶ اوت ۲۰۱۹

در این برنامه ها ما کار کرد خدای قادر مطلق را با انبیا از طریق کتاب مقدس مطالعه می کنیم، که او به انبیا در مورد مسیحیا یعنی عیسی مسیح چه فرموده است.

برنامه‌ها