درس از کتاب مقدس: خدمت در پادشاهی خدا

درس از کتاب مقدس: خدمت در پادشاهی خدا

  اخیرا: ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۴

عیسی به ما می‌آموزد که خدمتگزار باشیم. او پادشاه بود و هست اما خود را فروتن کرد و جان خود را برای گناهان ما بر روی صلیب داد. او نمونه بزرگی از یک خدمتکار در پادشاهی خداست. او گفت هر که می‌خواهد در میان شما رهبر باشد، باید خدمتکار شما باشد (متی ۲۰ آیه ۲۶). چندین نوع رهبر در جهان وجود دارد. بر اساس تعالیم عیسی، خدمتگزار تقویت کننده یا توان بخشنده به دیگران، بهترین نوع رهبری خدمتگزار است.

برنامه‌ها