داستان زندگی فرهاد

  ۲۹ دقیقه

  ۳۰ آوریل ۲۰۱۶

در مشترک زن وشوهر، هر دو باید کوشش نمایند تا یک دیگر خود را بشناسند، دوست داشته باشند، درک نمایند، خودخواهی‌ها و غرور را ازخود دور نموده به حرف‌ها و نظریات یکدیگر خود احترام نموده، به یکدیگر دروغ نگویند ودر تمام مسایل خانه مشترک تصمیم بگیرند. تا باعث نزاع و جدایی شان نشود.

دانلود