خدمت در ملکوت خدا: درک مردم

  ۱ ساعت

  ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۴

ما به عنوان یک رهبر خدمتگزار باید مردم را درک کنیم. افرادی که در اطراف ما هستند نیازهای مختلفی مانند نیازهای مادی، عاطفی و روحی. درک مردم به این معنی است که ما به یک سان برای هر فرد به عنوان اشرف مخلوقات ارزش قائل هستیم. درک افراد همچنین به این معنی است که چگونه افراد متفاوت را می‌پذیریم. هر فردی گذشته، مشکلات یا شخصیت متفاوتی دارد. وظیفه ما قضاوت در مورد دیگران نیست، بلکه مانند عیسای مسیح توجه و دلسوزی است. عیسای مسیح به دیگران ارزش قایل بود و نسبت به آنها دلسوزی داشت.

دانلود