ازدواج ناموفق فضیله

  ۲۹ دقیقه

  ۷ مه ۲۰۱۶

داشتن فرزند پسر و دختر برکت خداوند است. باید هر دو را یکسان دید و طرف محبت قرار داد. برخورد معتصبانه با فرزند دختر باعث دوری او از خانواده شده و به راه نادرست او را می‌کشاند.

دانلود