حتما

  ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۵

توکل بر خدایت کن کفایت میکند حتما
اگر خالص شوی با او صدایت میکند حتما
اگر بیهوده رنجیدی از این دنیای بی رحمی
به درگاهش قناعت کن، عنایت میکند حتما
دلت درمانده میمیرد، اگر غافل شوی از او
به هر وقتی صدایش کن حمایت میکند حتما
خطا گر میروی گاهی، به خلوت توبه کن با او
گناهت ساده میبخشد، رهایت میکند حتما
به لطفش شک نکن گاهی، اگر دنیا حقیرت کرد
تو رسم بندگی آموز، حمایت میکند حتما
اگر غمگین اگر شادی، خدایی را پرستش کن
که هر دم بهترینها را، عطایت میکند حتما

مقاله‌های اخیرا