Sure

  16 July 2015

Language: Dari

توکل بر خدایت کن کفایت میکند حتما
اگر خالص شوی با او صدایت میکند حتما
اگر بیهوده رنجیدی از این دنیای بی رحمی
به درگاهش قناعت کن، عنایت میکند حتما
دلت درمانده میمیرد، اگر غافل شوی از او
به هر وقتی صدایش کن حمایت میکند حتما
خطا گر میروی گاهی، به خلوت توبه کن با او
گناهت ساده میبخشد، رهایت میکند حتما
به لطفش شک نکن گاهی، اگر دنیا حقیرت کرد
تو رسم بندگی آموز، حمایت میکند حتما
اگر غمگین اگر شادی، خدایی را پرستش کن
که هر دم بهترینها را، عطایت میکند حتما

Recent Articles