پودر شیطان

پودر شیطان

  اخیرا: ۱۶ ژوئن ۲۰۱۱

پودر شیطان برنامه های جدید ما از سریال خانه و خانواده میباشد. دراین برنامه ها ما در باره ای پودر شیطان (هیرویین) و اینكه چگونه از آن آزادی خواهید یافت حرف میزنیم. عبدالعلی مثال زنده ای برای جوانان وطن ما میباشد. او توانست به كمك یك داكتر دلسوز و پدر و مادر مهربان از شر این شیطان آزادی یابد. شما همچنان شهادت های اشخاص دیگری را كه ازین طریق نجات یافته اند خواهید شنید.


اگر درین باره سوالی دارید لطفا به ما بنوسید. آدرس ما

برنامه‌ها