پروانه قربانی رسم و رواجها

  ۲۹ دقیقه

  ۲۹ آوریل ۲۰۱۷

انسان را خداوند اشرف المخلوقات آفرید، به او اراده داد تا نیک را از بد و روشنایی را از تاریکی تفکیک نماید. ولی با وجود این نعمات خدا دادی در عصر حاضر که همه از علم و دانش حرف می‌زنند. هنوز هم انسان‌های پیدا می‌شوند که همنوعان خود را همانند دیگر اشیا بفروش می‌رسانند و یا تبادله می‌نمایند و یا هستند والدینی که جگر گوشه‌های شان را که تازه به بهاران جوانی قدم گذاشته اند، در مقابل یک مشت پول، عروس افرادی می‌سازند که آفتاب زندگی شان در حال غروب کردن است و بعضی از والدین دختران شان را قربانی اشتباهات خود و یا هم پسران خود کرده، آنها را به بد می‌دهند .

دانلود