معلم حقیقی کی است؟

  ۲۹ دقیقه

  ۲۷ مه ۲۰۱۷

مقام مُعَلِم در تمام جوامع بشری بس عظیم و ارزنده است. طوریکه همه می‌دانیم، معلم باغبان بوستان معرفت است. همانطور که زحمات یک باغبان باعث ثمر باغش می‌شود، معلمی با درک، وطن دوست و رسالتمند نیز باعث شِگفتن گل‌های معرفت که همانا شاگردان است، می‌شود. او با این گل‌های معرفت آینده کشور را به طرف ترقی و شگوفایی هدایتگر می‌شود.
مُعَلِم، يعني كسي كه براي معلمي خلق شده و شايستگیی اين شغل مقدس و لياقت این مَقام و منزلتِ عالي را داشته باشد، بسيار گرانبها و عزيزالوجود است.
اینطور نيست كه هر كس ايامي چندی درس خواند و خط و کتابت را فرا گرفت، می‌تواند معلم شود. نه اینطور نیست، معلمی وظیفۀ خطیر و سترگ است.

دانلود