معرفی انبياء

معرفی انبياء

  اخیرا: ۱۵ دِسامبر ۲۰۱۳

آیا تعداد انبیای خدا را می دانيد؟ آيا می دانيد چگونه خداوند از طریق پيامبران با بشر صحبت کرد؟ آیا می دانيد پيام این پیامبران چه بودند؟ باید حتماً به اين سريال جالب گوش دهيد. طی اين سلسله برنامه ها، با استفاده از روش درامه و داستان، حقايق اصلی زندگی پیامبران به شکل زنده برای تان تقديم می گردد. پس بيائيد در مورد ابراهيم، يوسف، موسی، داود و بقيه پيامبران خدا موضوعات دلچسپ و آموزنده ای را بشنويم.

برنامه‌ها