ضرب المثل درخت انجیر

  ۲۹ دقیقه

  ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۹

پیلاطوس ستمگریکه عمداً احساسات مردم را تحریک می‌کرد تا بر آن‌ها ظلم کند. نازل شدن غضب خدا بر نا فرمایان نه صرف در آخرت بلکه در زندگی موجود. سرنوشت درختی که میوه نمی آورد از ریشه کندن است. اگر صادقانه توبه کرد می‌توان نجات یافت؟

دانلود