زندگی عیسای مسیح

زندگی عیسای مسیح

  اخیرا: ۲۸ نُوامبر ۲۰۲۳

این سلسله درسها در مورد زندگی عیسای مسیح براساس فلم عیسای مسیح و انجیل لوقا تهیه شده است. توجه اساسی ما درین درسها به تعلیمات، معجزه‌ها، مثالها، مرگ و زندگی عیسای مسیح است. مردم افغانستان ضرورت دارند تا حقیقت و واقعیت را در مورد عیسای مسیح بدانند. رومیان ۱۰آیه ۱۴ به ما می‌آموزد که پیش از این که به عیسای مسیح ایمان بیاوریم نیاز داریم در مورد او بشنویم.

برنامه‌ها