داستان های كتاب مقدس برای اطفال

داستان های كتاب مقدس برای اطفال

اطفال جز عمده و فعال جامعه اند. اطفال امروز مردان و زنان آینده را تشكیل میدهند. كوشش بی پایان ما باید در رشد و نموی جسمی و ذهنی آنها باشد. درین سلسله برنامه ها اطفال در یك خانواده بطور عادی باهم شوخی میكنند، جنگ و دعوا میكنند و در باره ای مشكلات و موفقیات روزمره حرف میزنند. مادر اطفال با گفتن قصه های از كتاب مقدس آنها را خاموش كرده در عین حال برای زندگی پر ثمر آینده آماده میكند.

اگر شما والدین اطفال كوچك هستید و امید دارید كه آینده آنها پر ثمر و موفق باشد، این برنامه ها برای شماست. لطفا با اطفال تان به این برنامه ها گوش بدهید. امید واریم این برنامه ها باعث بركت شما و فامیل تان گردد. اگر به معلومات بیشتر ضرورت دارید به ایمیل ذیل به ما نامه بنویسید

برنامه‌ها