داستان های آشکار شده

داستان های آشکار شده

  اخیرا: ۲۶ اوت ۲۰۱۹

قصه های محلی افغانستان و موضوعاتی در مورد قربانی و نجات که در کتاب مقدس از طرف خدا به ما به آشکار شده است. این برنامه ها «داستان های آشکار شده» است که خدا چطور نجات را به انسان مهیا ساخت.

برنامه‌ها