داستان زندگی قدیر

  ۲۹ دقیقه

  ۹ آوریل ۲۰۱۶

این درست است که ما در کشوری قرار داریم که در آن رهبران نااهل و بی تدبیر، باعثی بی عدالتی‌ها، نا برابری‌ها، فساد، خویشخوری‌ها، رشوت، وغیره دردستگاه دولت گردیده اند. ولی کشوری را که خداوند برای ما اعطا فرموده از هر لحاظ دارای خوبی‌های بی شماری است. آباد کردن وطن و از بین بردن بی عدالتی، فساد و رسوه ستانی با فرار کردن‌ها از کشور نه ! بلکه با توکل به خدا و با برملا ساختن بی عدالتی و سخت کار کردن، آباد می‌گردد.

دانلود