خوشبختی واقعیی چیست؟

  ۳۰ دقیقه

  ۱۲ مارس ۲۰۱۶

خوشی‌های زندگی تنها با داشتن پول، ثروت، دارای، داشتن لباس‌های نو و مدرن روز، وسایل مدرن، داشتن خانه چند منزله و هر چیز دیگری که در بازار فروخته می‌شود نیست. آرامش و خوشی‌های خانه را نمیتوان بوسیله پول از بازار خرید، بلکه خوشی‌ها و محبت واقعی تحفه است و تنها کسانی از نعمت آن برخودارمیشوند، که به ارزش محبت واقعی پی ببرند. برای بدست آوردن آرامش واقعی باید از کبروغرو دورشد. با جبین باز و محبت در پی کمی‌ها و کاستی‌های یک دیگر برآمد. نه اینکه به رخ یکدیگر کشید.

دانلود