جلسۀ اضطراری مجلس نمایندگان

  ۲۹ دقیقه

  ۱۹ فِورِیه ۲۰۲۰

یک منبع معتبر امنیتی می‌‌‌گوید، وسایط نقلیه این اعضای مجلس به دلیل داشتن شیشه‌های سیاه در ایست بازرسی توقف داده شده است. به گفته او، هنگامی که نیروهای امنیتی قصد پاک کردن شیشه‌های سیاه این واسطه‌ها را داشتند، اعضای مجلس نمایند‌گان به محافظان‌شان دستور دادن که در حالت آماده‌باش قرار گیرند. از همین رو میان نیروهای امنیتی و محافظان نمایند‌گان مجلس درگیری صورت گرفته است.

دانلود