انتخات شاگردان

  ۱ ساعت

  ۲۸ مه ۲۰۲۱

در یوحنا فصل ۱ آیه‌های ۳۵-۵۱ در مورد چهار شاگرد عیسای مسیح یعنی اندریاس، پطرس، فیلیپس و نتنیال صحبت می‌کند. این چهار شاگرد مردان معمولی بودند که به عیسای مسیح منحیث مسیح شان ایمان آوردند. عیسای مسیح زندگی این چهار شاگرد را به گونه تبدیل کرد که آنها خدمتگذاران خوب عیسای مسیح و پادشاهی خداوند شدند. در کتاب اعمال رسولان ما در مورد پطرس و فیلیپس می‌خوانیم که چی گونه خبر خوش عیسای مسیح را به همه جا می‌رساندند. افغانهای مسیح نیز از همه اقشار و قومهای افغانستان هستند و خداوند هر افغان مسیح را برای پخش خبرخوش عیسای مسیح استفاده خواهد کرد.

دانلود