He Helps Us When We Are Weak

  3 April 2020

Language: Dari

Sometimes we don't know how to pray. Especially now during the coronavirus crisis, we may struggle with praying. How could God not do something about this? We do not believe that God caused the crisis, but we believe God can bring out blessings through the crisis, as we read in Romans 8, " ... in all things, God works for the good ..."

لطفاً این متن را بخوانید. آیا دعا کردن برای ‌تان همیشه آسان است. حد اکثر، شما چند بار و برای چی مدتی دعا می کنید؟ شايد مشكل است اعتراف کنیم، ولی حقیقت اینست که در زمان سختی ها و مشکلات احساس ضعف و ناتوانی برای ما دست میدهد و حيران ميمانيم که چی گونه و برای چی دعا کنیم.

به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی، ما را یاری می کند؛ زیرا ما هنوز نمی دانیم چگونه دعا کنیم. اما خود روح خدا با ناله هائی که نمی توان بیان کرد، برای ما شفاعت می کند و آنکه قلب های انسان را جستجو می کند، از نیت روح آگاه است؛ چون روح القدس مطابق خواست خدا برای ایمانداران شفاعت می کند. ما می دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب ارادۀ او خواسته شده اند، با هم درکارند، زیرا خدا آنانی را که از ابتدا می شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند و تا پسر، نخستین برادر در میان برادران بسیار باشد. او کسانی را که قبلاً برگزیده بود به سوی خود خوانده است، و خوانده شدگان را عادل شمرد و عادلان را نیز جاه و جلال بخشید.
رومیان ۸ : ۲۶ - ۳۰

چی گونه در این مواقع روح خداوند ما را کمک می کند؟

همه چیز به خیر و صلاح (خیریت) نیست. خصوصاً این ویروس کرونا که دامنگیر جهانیان شده است، ما معتقد هستیم که از جانب خدا نمی باشد. ولی خدا از چیزهای مخلتف برای خیر و صلاح استفاده ميکند، حتا از چیزهای که خوب هم نباشند، خدا از آن چیزها یک چیز خوب و مفید میسازد.

شما چی فکر میکنید، خدا از این بحران فعلی چی براكات را میتواند فراهم آورد؟

در عهد عتیق، خدا قوم اسرائیل را برگزید، و حالا خدا کلیسا را بر‌می گزیند. ما جز ٔ آن کلیسا هستیم.

طبق آیه ۲۹، هدف خاص خدا برای کلیسا (برای کسانی که خدا آنان را برگزیده است) چیست؟ تا تا به بهشت بروند يا تا مانند مسیح پسر خدا شوند؟

به نظر شما، ما چی گونه می توانیم بیشتر همانند عیسی مسیح شویم؟

خدا میخواهد به مردمان خود جاه و جلال ببخشد. به نظر شما، این چی معنی دارد؟

شايد در اين روزها دعا کردن برای تان مشکل ميباشد. كوشش كنيد مزمور ۱۶ را به مثابه دعا بخوانید و با یک فرد دیگر به اشتراک بگذارید. آیا کدام مزمور دیگر هم است که به شما در دعا کردن کمک کند؟Recent Articles