God Is for Us

  10 April 2020

Language: Dari

Sometimes social distancing becomes so overwhelming and discourages you. But being with people can be challenging too. Human relationships are difficult to handle. Someone shames or insults you, or is angry with you. We become deeply discouraged. What about God? Is He angry with believers? Or disappointed with them? No, God is for believers. He loves the church. He wants us to be part of His family. He likes us. And nothing can separate us from His love.

لطفا این آیات را بخوانید.

پس در برابر این چیزها چه بگوئیم؟ اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشد؟ آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه همۀ ما تسلیم کرد، با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟ چه کسی برگزیدگان خدا را ملامت خواهد کرد؟ خدا آنها را تبرئه می نماید! پس کیست که بتواند آنها را محکوم سازد؟ مسیح عیسی کسی است که مُرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا از ما شفاعت می کند! پس چه کسی می تواند ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا پریشانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر و یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد؟ چنانکه نوشته شده است: «به خاطر تو در تمام روز در خطر مرگ هستیم و با ما مانند گوسفندانی که به کشتارگاه می روند رفتار می شود.» با وجود همۀ این چیزها، به وسیلۀ او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل می شود. زیرا یقین دارم که نه موت و نه زندگی، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت های فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت های آسمانی و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد.
رومیان ۸: ۳۱ - ۳۹

پولُس رسول از خواننده میپرسد: «پس در برابر این چیزها چه بگوئیم؟» (۸: ۳۱) منظور پولُس از "این چیز ها" ناملایمات، مشکلات و چالش های است که ایمانداران با آن مواجه میشوند.

۱. ما باید امروز «در برابر این چیز ها» چی بگوییم؟

آیا شما احساس دستپاچگی می کنید؟ آیا فاصله ای اجتماعی و دوری از همدیگر باعث ناامیدی شما شده است؟ مردمان چار اطراف شما چی طور هستند؟ آیا هیچگاه احساس کرده اید که مورد قضاوت کسی قرار گرفته باشید؟ آیا کسی نسبت به شما اهانت ورزیده است و یا باعث شرمندگی شما شده است؟ آیا کسی با شما قهر است و یا شما را در نظر ندارد؟ آیا احساس تناهى داريد و احساس می کنید تمام روز را در کشتارگاه (۸: ۳۶) می‌ گذرانید؟ و یا شاید شما به کسی توجه نکرده او را مورد اهانت قرار داد باشید.

ولى خدا چطور؟ آیا فکر میکنید خدا با ایمانداران قهر است؟ آیا از ایمانداران نا‌امید شده است؟ ما میخوانیم که خدا پشتیبان ایمانداران است. او کلیسا را دوست دارد. او می خواهد تا ما جز خانواده‌ اش باشیم. او ما را خوش دارد.                        

۲. از تمام چیز های که خدا برای ما انجام داده است، یک لیست ترتیب دهید (۸: ۳۲-۳۴)

۳. عیسی برای ما چی می کند (۸: ۳۴)؟

اگر عیسی از ما شفاعت می کند، پس به این معناست که او وکیل ماست.

۴. چرا باید او از ما طرفداری کند؟ بر چی اساسی عیسی میتواند این کار ها را انجام دهد؟

۵. آیا گاهی احساس می کنید که از محبت خدا جدا مانده اید؟ بعضی چیز های که احساس میکنید شما را از محبت خدا دور نگاه میدارند، چی ها اند؟

اما چطور اگر...

چطور اگر خدا شما را دوست داشته باشد؟

چطور اگر خدا از بودن با شما شاد باشد؟

چطور اگر خدا بخواهد با شما باشید؟

۶. این متن را دوباره خوانده آیاتی ۸: ۳۷-۳۹ را به مثابه دعای پرستش و شکرگزاری استفاده کنید.  

اي خدا، اى پدر آسمانى ما، ترا سپاس كه مرا دوست دارى و هيچ چيز نمى تواند مرا از محبت تو جدا سازد. تو پشتبان ما هستى. نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت های فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت های آسمانی ۳۹و نه بلندی و نه پستی نه ويروزكورنه و ...... و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی تواند ما را از محبتی که تو در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد ... و ...


Recent Articles