Christianity's Attitude Towards Illicit Sex

  31 January 2022

Language: Dari

Illegal sexual intercourse is strictly forbidden in the Bible. Jesus Christ says, "You have knowledge that it was said, You may not have connection with another man's wife: But I say to you that everyone whose eyes are turned on a woman with desire has had connection with her in his heart.,

روابط نامشروع جنسی در انجیل شریف به صراحت منع شده است. عیسی مسیح می‌‌‌فرماید:

شنیده اید که گفته شده است: «زنا نکن.» اما من به شما می گویم: هرگاه مردی از روی شهوت به زنی ببیند در دل خود با او زنا کرده است.
متی ۵: ۲۷-۲۸

بر پیروان مسیح حکم شده است که خویشتن را از شهوات این عالم دور نگاه دارند و خود را به گناهان جسم آلوده نسازند.

در کتاب مقدس نوشته شده است:

ای عزیزان، از شما که در این دنیا بیگانه و در حال غربت هستید، تقاضا می کنم تسلیم شهوات نفسانی که همیشه با روح ما در جنگ است، نشوید؛
اول پترس ۲: ۱۱

عیسی مسیح به پیروان خود می‌‌‌گوید که زنا انسان را نجس می‌‌‌سازد و باید از آن دوری جست. پولس رسول عیسی مسیح نیز به مسیحیان غلاطیه می‌‌‌نویسد:زنا کاران وارث ملکوت خدا نمی‌شوند.

روابط جنسی خارج از چارچوب روابط زناشویی در مسیحیت منع شده است.

 کتاب مقدس بطور واضع هر نوع زنا کاری و بی بندوباری جنسی را محکوم می‌‌‌نماید. در کتاب مقدس نوشته شده است:

ولی چون دور ما پُر از وسوسه های جنسی است، بهتر است هر مرد برای خود زنی و هر زنی نیز برای خود شوهری داشته باشد.
اول قرنتیان ۷: ۲

درین آیه بطور واضح و روشن رابطه جنسی قبل از ازدواج را بی بند و باری جنسی می‌‌‌نامد و تمامی آیه‌های کتاب مقدس، بی بند و باری اخلاقی و همچنین رابطه جنسی قبل از ازدواج را گناه می‌‌‌داند و محکوم می‌‌‌کند. رابطه جنسی قبل از ازدواج از نظر کتاب مقدس بی بندو باری اخلاقی و جنسی تلقی می‌‌‌شود. آیه‌های زیادی بیان می‌‌‌کنند که رابطه جنسی قبل از ازدواج، گناه است.

پولس رول عیسی مسیح، مسیحیان شهر قرنتس را از معاشرت با می‌‌‌گساران و زنا کاران برحذر می‌‌‌دارد و دستور می‌‌‌دهد که با زنا کاران و می‌‌‌گساران معاشرت مکنید بلکه حتی با ایشان غذا هم نخورید.

پولس رسول عیسی مسیح مثال می‌‌‌دهد از شهرهاي سدوم و عموره و شهرهاي مجاور آنها كه خود را به زناكاري و انحرافات جنسی تسليم كردند اكنون به عنوان عبرت در آتش جاوداني مجازات مي شوند، باید پیروان مسیح از آنها درس عبرت بگیرند و از زناکاری و انحرافات جنسی دوری جویند.

بنا بر آموزه‌های عهد جدید پیروان مسیح باید از زنا بپرهیزند زیرا که مورد داوری خدا قرار می‌‌‌گیرند.

در انجیل شریف نوشته شده است که خواست خدا اين است كه شما پاک باشيد و از روابط جنسي نامشروع بپرهيزيد زیرا خدا زنا کاران و بد کاران را داوری خواهد نمود.

خدا با هرگونه رابطۀ گناه آلود و هر گونه رابطه نامشروع جنسی مخالف است.

علاوه بر این در عهد جدید همانند عهد عتیق بیان شده که همجنس‌ بازان چه فاعل و چه مفعول وارث پادشاهی خدا نخواهند شد به همین جهت ازدواج یا هر نوع هم آغوشی با همجنس ممنوع اعلام شده است.

برای اینکه آموزه‌های کتاب مقدس را در باره زنا بدانید کتاب‌مقدس را زیاد بخوانید و با تعمق و تأمل بخوانید؛ کتاب مقدس منبع قطب نمای اخلاقی است.

و خدا را برای کلامش سپاس گوید.

کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راههای من نور است.
مزامیر ۱۱۹: ۱۰۵


Recent Articles