The Status of Women in Christianity

  24 January 2022

Language: Dari

In Christianity, Jesus Christ steps on the earth as the Savior of man, this salvation is for both women and men, the issue of salvation from sin and spiritual death forms the foundation of Christianity. By believing in Jesus Christ, everyone enters the family of God, there is no difference between a woman and a man, the men are the sons of God and the women are the spiritual daughters of God are known by Jesus Christ

در مسیحیت عیسی مسیح به حیث نجات دهنده انسان پا بر زمین می‌گذارد، این نجات هم برای زن و هم برای مرد است، مسأله نجات از گناه و مرگ روحانی بنیاد مسیحیت را می‌سازد. با ایمان آوردن به عیسی مسیح همه داخل خانواده خدا می‌گردند که فرق میان زن و مر د نیست، مردان پسران خدا و زنان دختران روحانی خدا از روی عیسی مسیح شناخته می‌شوند.

این سخن بار‌ها در انجیل تأکید شده است که سر زن مرد است و سر مرد عیسی مسیح. در کتاب مقدس زن را حتی تا به جایگاه تاج سر مرد نیز رسانده است. امثال ۱۲: ۴

مرد باید زن خود را تا سرحد فدا کردن خود به او، و زن مرد را تا سرحد خدمت کردن به او دوست بدارد. ، همان گونه که عیسی مسیح برای کلیسا و نجات انسان جان خود را فدا کرد، مرد هم به خاطر زن خود جانش را با محبت بگزارد.

در انجیل شریف شوهر را «سر» و زن را «بدن» می‌نامد. در کتاب افسسیان نوشته شده است که شوهر سرِ زن است. و زن بدنِ شوهر است. بدین ترتیب آنکه زن خویش را محبت می‌کند بدن خویش را محبت کرده. زن و مرد اعضای یک بدن نامیده شدند.

در مسیحیت اطاعت از شوهر با محبت به خدا همراه است.

 در گرفتن ارث در مسیحیت زن و مرد حقوق کاملأ مساوی دارند.

قوانین سخت گیر، ناهنجار و غیر انسانی در مورد زنها، همانند سنگسار کردن در مسیحیت منسوخ و رد شده است. کسی صرف بخاطر زن بودن چندین برابر جنس دیگر، یعنی مرد، مجازات نمیشود. عیسی حکم زن بد کاره، که طبق شریعت یهود باید سنگسار و کشته می‌شد را رد کرد یوحنا ۸: ۳-۱۱

در مسیحیت مسأله دیگری که مطرح شده است و  در کتاب مقدس بارها و بارها به آن اشاره شده برابری زن و مرد است. در انجیل شریف در کتاب غلاطیان فصل سوم آیه ۲۸ نوشته شده 

پس دیگر هیچ تفاوتی میان یهودی و غیر یهودی، برده و آزاد، مرد و زن وجود ندارد، زیرا همۀ شما در پیوستگی با مسیح عیسی یک هستید
غلاتیان ۳: ۲۸

درین آیه به آشکارا و بدون پرده پوشی یکی بودن و برابری زن و مرد را مشاهده می‌نماییم. به جایگاه زن نه بالاتر نگاه شده و نه از موضع و جایگاه پایین تر.

به پیروان مسیح  اجازه داده نشده است که چند همسر داشته باشند، در مسیحیت چند همسری مجاز نیست. در تمام تعالیم مسیح هیچگونه برتری مرد بر زن به چشم نمیخورد.

در انجیل شریف زن جنس دوم نیست که زن بنده و مالکیت مرد حساب شود که زنان را خانه نشین نمایند و مثل  برده در بند مرد قرار داشته باشند و یا اگر مرد نخواسته باشد زن اجازه ندارد که حتی از خانه بیرون برود. در مسیحیت زن و مرد حقوق مساوی دارند.

در آیات که در چندین جای انجیل به شکل‌های مختلف تکرار شده است، یک مسأله کاملاً روشن است و آن اطاعت توأم با محبت زنان از شوهران و محبت کامل مردان تا سرحد فدا کردن جان خود با محبت برای زنان است. در اینجا شریعت اساسی مسیح که همانا محبت است معیار زنده گی زناشوهری در مسیحیت است، نه جبر و زور و ظلم ، زیرا شریعت مسیح شریعت دنیایی نیست. بلکه شریعت روحانی و معنوی است که انسان با ایمان و محبت می‌تواند آن را تحقق بخشد، نه با زور و جبر بالای انسان ، زیرا حاکم و قاضی اصلی و واقعی تنها خدا است و هیچ کس حق ندارد خود را به جای خدا قرار دهد و بر بنده گان و فرزندان او ظلم روا دارد.

همه ما انسانها، صرف نظر از اینکه مرد باشیم و یا زن، فرزندان خداوند هستیم و نژاد و موقعیت طبقاتی و جنسیت ما هیچ تأثیری در رتبۀ ما در نزد خدا ندارد.

برای تمام زنان و دختران سرزمینم دعا می‌کنم تا با خدای محبت، عیسی مسیح آشنا شوند و به این باور برسند که آنها جنس دوم نیستند و مقام و جایگاه پایین تری نسبت به مردان ندارند. آمین


Recent Articles