مجلۀ حقیقت

  ۹ آوریل ۲۰۱۳

جلال خداوند و افتخار انسان
(مزموری از حضرت داود)

 ای خداوند، خدای ما! چه پُر شکوه است نام تو در تمامی زمین و جلال تو مافوق آسمان ها است. حمد و ستایش را از زبان کودکان و اطفال شیرخوار به سبب دشمنان برقرار نمودی تا دشمن و انتقام گیرنده را خاموش گردانی. وقتی به آسمان تو مینگرم که صنعت انگشتهای توست و به ماه و ستارگانی که آفریده ای، پس انسان چیست که او را به یاد آوری و بنی آدم که از او دلجویی نمایی؟  او را اندکی پائینتر از خود ساختی و تاج عزت و افتخار را بر سرش گذاشتی. او را بر کارهای دست خود منصوب کرده و همه چیز را زیر پای وی قرار دادی. گوسفندان و گاوان و حیوانات وحشی را، مرغان هوا و ماهیان دریا را و همه جانورانی که در آب زندگی میکنند.
ای خداوند، خدای ما! چه پُر شکوه است نام تو در تمامی زمین!

مقاله‌های اخیرا