مجلۀ حقیقت

  ۲۰ مارس ۲۰۱۸

تا که عیسی برفراز دار گشت
دار عیسی مظهر اسرار گشت
شعله ای شد در میان جان ما
آفتاب روز گار تار گشت
(قراچه داغی)

مقاله‌های اخیرا