Truth

  20 March 2018

Language: Dari

تا که عیسی برفراز دار گشت
دار عیسی مظهر اسرار گشت
شعله ای شد در میان جان ما
آفتاب روز گار تار گشت
(قراچه داغی)

Recent Articles