Grace

  20 March 2018

Language: Dari

   واژه فیض که ده کتاب مقدس به کار رفته است ترجمه واژه یونانی (چریس) می باشد. (چریس) در یونانی یعنی لطف آزادانه به شخصی نالایق. در کتاب مقدس نیز به معنای  لطف خدا به افرادی نالایق  است. بسیاری از مردم  معنی فیض و اعمال را  درست فرق کرده نمیتواند ، فیض و اعمال دو چیز کاملاً جداگانه است در انجیل شریف نوشته شده است: ” شخصی که کار میکند مزد میگیرد و مزد او هدیه به حساب نمیآید؛ بلکه حق او است که باید به او پرداخت شود ”( رومیان 4: 4 )درین آیه میخوانیم  وقتی کسی برای چیزی کار می کند، آن مزد که از کار دریافت میکند ، حق کار او است. بنابراین، این پاداش از روی فیض و به عنوان هدیه به او داده نشده است. زیرا که شخص برای آن کار کرده است و مستحق آن است. به همین طریق، وقتی کلام خدا می گویدکه چیزی از روی فیض به ما داده شده است  به  این مفهوم نیست که آن چیز به قسم هدیه داده شده است. چیزی که نه مستحق اش هستیم و نه برایش کاری کردیم.  پس بعضی چیز ها را ما  در اثر کار و زحمت خود بدست میاوریم و بعضی چیزا را ممکن است   هدیه واز طریق فیض بدست بیاوریم.  ولی این ممکن نیست که یک چیز را  هم  از طریق فیض و هم از طریق کار خود حاصل کنیم.
اگر یک چیزی از طریق اعمال بدست بیاید  پس نمیتواند که  از فیض باشد و یا بالعکس وگرنه فیض دیگر فیض نیست،  کلام خدا بسیار روشن است. بسیاری از ما وقتی کلام خدا را میخوانیم،  ما فکر می کنیم چیزی که می خوانیم باید معنی غیر از چیزی که نوشته شده داشته باشد  ما  باید بدانیم که کلام خدا چیزی را که میگوید که منظورش است و منظورش همان است که نوشته شده است .
اولین هدف خدا از نجات ما، این بود که نسلهای آینده، جلال فیض او را مشاهده کند.
هدف دوم خدا از نجات دادن ما تشویق نمودن ما به انجام کارهای نیکو می‌باشد. این مطلب را اشتباه نکنیم که ما کارهای نیکو انجام دادیم که نجات یافتیم. نخیر،   بلکه برای این که  نجات یافته‌ایم که کارهای نیکو انجام دهیم. ما به خاطر اعمال خوب ما نجات نیافته‌ایم، ولی چون نجات یافته‌ایم که کارهای خوب را  انجام بدهیم.
پولس،  رسول عیسی مسیح  میفرماید که خدا این کارهای نیکو را از قبل آماده کرده بود تا راه و روش در زندگی ما باشد.  به یک مطلب را  هیچ وقت در  فکر و ذهن تان جای ندهید که : من به وسیلۀ فیض نجات یافته‌ام و دیگر لازم نیست که کارهای خوب و شایسته انجام دهه. این دقیق است که نجات به وسیلۀ فیض به دست میاید ولی پس از نجات یافتن، باید ثمرات نجات را  به خدا تقدیم کنیم. به خاطر فیض خداست که حیات تازه دریافت کردیم  باید مانند انسانی جدید، زندگی تازه‌ای را شروع کنیم و برای خدا ثمر بدهیم و نام خدا را جلال دهیم.
چه چیزی خدا را جلال میدهد؟  ثمر ما خدا را جلال میدهد . خدا درست همانگونه که در مسیح جلال یافت ، در ما نیز یعنی توسط ثمرۀ ما جلال خواهد یافت به واسطه میوۀ ما، مخصوصاً محبت ما، مردم خواهند دانست که ما شاگردان مسیح می‌باشیم نجات توسط فیض و از طریق ایمان حاصل میشود. نجات از اعمال نیست! از سوی دیگر هم ایمان آوردن ما پایان کار نیست. باید به پیش رفته و چیزهایی را که خدا برای ما آماده  کرده است آنها را طلب کنیم و بگیریم  و ثمرات ما را به حضور خداوند بیاوریم. همانطور که عیسی مسیح گفت: “ هر درختی را از میوه اش می توان شناخت ” ایمان بدون عمل مرده است. ایمان بدون عمل، مانند بدنی است که روح نداشته باشد، بدن بدون روح مُرده است.  ما به وسیلۀ فیض و محبت خدا و از طریق ایمان نجات یافتیم. هیچ کس نمی تواند  با تکیه بر اعمال نیکو و انجام دستورات شریعت رضایت خدا را بدست بیا ورد واز داوری خدا نجات پیدا کند. ایمان حقیقی به وسیلۀ اعمال محبت و اطاعت به اثبات میرسد. کارهای نیکو نتیجۀ ایمان و ثمره نجات می‌باشد.
پس کارهای نیکو کدام است؟ اولین عمل مقبول ما اطاعت از احکام خداست. خدا از ما می‌خواهد که حکم عیسی مسیح را اطاعت کنیم عیسی مسیح فرمود: ” حکم من اینست که یکدیگر را دوست بدارید، همانطور که من شما را دوست داشتم.“  (یوحنا ۱۵: ۱۲).
بنابراین، ایمان واقعی همیشه به وسیلۀ اعمال محبت به اثبات می‌رسد. اگرکسی همسایۀ خود را  مانند خود محبت نماید، آن  وقت میتوان گفت که او به راستی ایمان دارد. پس ما به اساس  فیض ومحبت خدا نجات یافتیم .

Recent Articles