حقیقت

  ۱۸ سِپتامبر ۲۰۱۴

و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد (کتاب مقدس)
کسی که حقیقت را پنهان کند، موجب بدبختی می شود، ولی کسی که آشکارا انتقاد کند، وسیله صلح و آرامش می گردد. (کتاب مقدس)
وقتی که حقیقت را می گویید، عدالت انجام می شود؛ ولی دروغ، عدالت را زیر پا می گذارد. (کتاب مفدس)
کسانی که حقیقت را درک کرده اند با افرادی که حقیقت را دوست دارند، برابر نیستند. )
حقیقت کشف شده است؛ آنچه اکنون لازم است، عمل بدان است.
آنان که می خواهند خوب زندگی کنند باید به حقیقت نزدیک شوند؛ زیرا پس از نیل به مقام حقیقت یابی است که دست از غم و اندوه دنیا برمی دارند.
اگر بزرگی و عظمت آرزو می کنی، آن را فراموش کن و دنبال حقیقت برو، آنگاه به هر دو خواهی رسید؛ هم حقیقت و هم عظمت.
دروغ می تواند حتی از یک شکاف بگذرد، ولی حقیقت در یک دروازه جا نمیشود.
حقیقت را با بیطرفی مطلق و با روحی آزاد از هر گونه تعصب جستجو کنید.
حقیقت تلخ بهتر از یک دروغ شیرین است.
حقیقت سنگین است. از این رو عده کمی حاضرند آن را تحمل کنند.
در بطن هر اشتباه، حقیقتی نهفته است.
آن کس که به دنبال حقیقت و آزادگی می رود ، جاویدان است.
حقیقت را بیان کن،گرچه سرت را در راهش بدهی.

مقاله‌های اخیرا