یحیا شهادت می‌دهد

  ۵ ژوئن ۲۰۲۰

لطفاً این متن را با دقت بخوانید.  

مردی به نام یحیی ظاهر شد که فرستادۀ خدا بود. او آمد تا شاهد باشد و بر آن نور شهادت دهد تا بوسیلۀ او همه ایمان بیاورند.
یوحنا ۱: ۶-۷

شهادت یحیی این بود که فریاد می زد و می گفت: «این همان شخصی است که دربارۀ او گفتم که بعد از من می آید اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تولد من، او وجود داشت.»
یوحنا ۱: ۱۵

اینست شهادت یحیی وقتی یهودیان اورشلیم، کاهنان و خادمین آن ها لاویان را پیش او فرستادند تا بپرسند که او کیست. او از جواب دادن خودداری نکرد، بلکه بطور واضح اعتراف نموده گفت: «من مسیح نیستم.» آن ها از او پرسیدند: «پس آیا تو الیاس هستی؟» جواب داد: «نخیر.» آن ها پرسیدند: «آیا تو آن پیامبر وعده شده هستی؟» جواب داد: «نخیر.» پرسیدند: «پس تو کیستی؟ ما باید به کسانی که ما را فرستادند جواب بدهیم، دربارۀ خود چه می گویی؟» او از زبان اشعیای نبی جواب داده گفت: «من صدای ندا کننده ای هستم که در بیابان فریاد می زند ـ راه خداوند را راست گردانید.» این قاصدان که از طرف پیروان فرقۀ فریسی فرستاده شده بودند از او پرسیدند: «اگر تو نه مسیح هستی و نه الیاس و نه آن پیامبر وعده شده، پس چرا تعمید می دهی؟» یحیی جواب داد: «من در آب تعمید می دهم، اما کسی در میان شما ایستاده است که شما او را نمی شناسید. او بعد از من می آید، ولی من حتی شایستۀ آن نیستم که بند بوتهایش را باز کنم.» این ماجرا در بیت عنیا، یعنی آن طرف دریای اُردن، در جائی که یحیی مردم را تعمید می داد، واقع شد. روز بعد، وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می آید، گفت: «ببینید اینست آن برۀ خدا که گناه جهان را بر می دارد. اینست آن کسی که درباره اش گفتم که بعد از من مردی می آید که بر من تقدم و برتری دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشته است. من او را نمی شناختم اما آمدم تا با آب تعمید دهم و به این وسیله او را به اسرائیل بشناسانم.» یحیی شهادت خود را اینطور ادامه داد: «من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان نازل شد و بر او قرار گرفت. من او را نمی شناختم اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود، هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان که او همان کسی است که تعمید او با روح القدس است. من این را دیده ام و شهادت می دهم که او پسر خداست.»
یوحنا ۱: ۱۹-۳۴

شما چند بار کلمه‌ شاهد یا شهادت را در این متن مشاهده میکنید؟

یوحنای رسول، در انجیل یوحنا، به خوانندگان بیان میکند  که عیسی در حقیقت کی است. تعداد زیادی از مردم در باره عیسی مسیح شهادت داده و در باره تجارب شان با عیسی مسیح صحبت کردند.

 خدا ، یحیای تعميد دهنده را فرستاد تا شهادت دهد. «شهادت دادن» در باره یک شخص چی معنا دارد؟

چرا رهبران یهود در باره یحیای تعمید دهنده نگرانی داشتند؟

یحیای تعميد دهنده گفت که او کی نیست؟ (يعنى من ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نيستم)

یهودیان منتظر يك مسیح بودند و قرار بود مانند موسی نبى باشد. مردم همچنان اعتقاد داشتند که کسی قبل از مسیح بايد بيايد و فکر میکردند اين شخص همانند الیاس نبی خواهد بود. ولى مردم يهود در باره مسیح به وضاحت نمیدانستند، و هم نمیدانستند کسی که قرار بود قبل از مسیح بیاید، چی کاری خواهد کرد.

یحیا در باره مقام و رُتبه صحبت کرده گفت: کسی که قرار است بعد از من بیاید از رتبه ای بالاتری برخوردار است.

یحیای تعمیده دهنده در باره خودش چی گفت؟ (آیه ۲۳)

چرا یحیای تعمید دهنده، مردم را غسل تعمید میداد؟

یهودیان فرزندان اسرائیل را غسل تعمید نمیداد، بلکه تنها کسانی را غسل تعمید میدادند که از قبل یهودی نبوده، ولی بعد ها تصمیم میگرفتند که یهودی شوند. بناً تعمید را که یحیا میداد یک چیز جدید بود. یحیا از یک طریق جدید یهودیان را صدا میزد تا به خدا باز گشت کنند. او میگفت مسیح می آید و مردم باید آماده آمدن او باشند. مسيح قوم جدید خدا را ایجاد خواهد کرد.

وقتی یحیای تعمید دهنده عیسی را دید، او در باره عیسی چی گفت؟ (آیات ۲۹، ۳۴)

ما باید از کدام طریق مانند یحیای تعمید دهنده باشیم؟


مقاله‌های اخیرا