یافتن حقیقت در کتاب مقدس و یافتن آرامش در عیسای مسیح

  ۱ ساعت

  ۶ فِورِیه ۲۰۲۴

این سوال که چگونه جهان آغاز شده است، مرا برای سالهای زیاد به فکر می‌انداخت. تحصیلات و گذشته مذهبی من نمیتوانست که یک جواب روشن و واضح به این سوال بدهد. وقتی خواندن کتاب مقدس را شروع کردم، متوجه شدم که اولین آیه در پیدایش فصل ۱ آیه ۱ می‌گوید: در ابتدا خدا. یعنی در آغاز خدا جهان را از هیچ چیز خلق کرد. همچنان من در جریان جنگ و خشونت در افغانستان بزرگ شده بودم و زندگی من دو رو داشت. در ظاهر برای دیگران مرد، پدر و شوهر خوب بودم اما در باطن می‌دانستم که گناهکار هستم. این فرق بین ظاهر و باطن را نمیتوانستم تغییر دهم و این وضعیت زندگی و قلب مرا رنج می‌داد. وقتی در متی فصل ۱۱ آیه ۲۸ خواندم که عیسای مسیح می‌گوید همه گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامش می‌دهم. من به خود گفتم که من همان گرانبار هستم که نمیتوانم زندگی خود را تغییر دهم. من به عیسای مسیح منحیث خداوند خود ایمان آوردم و او ظاهر و باطن مرا یکی ساخت تا برای او زندگی کنم.

دانلود