گوسفند گمشده و سکه گمشده

  ۱ ساعت

  ۱۳ دِسامبر ۲۰۲۲

عیسای مسیح درس مهم در مورد محبت خدا برای ما می‌دهد. خدا به هر یک ما توجه دارد. عیسای مسیح شبان نیکوست که از طریق او ما می‌توانیم با خدا آشتی کنیم. عیسای مسیح جان خود را برای ما داد تا از طریق او زندگی ابدی داشته باشیم. عیسای مسیح می‌خواهد که ما به او اعتقاد و ایمان داشته باشیم و او می‌تواند زندگی ما را تغییر دهد.

دانلود