کلیسای عیسی

  ۶ اُکتُبر ۲۰۱۳

زمانی که پطرس به ایمان خود اعتراف کرد و به عیسی گفت »تویی مسیح، پسر خدای زنده«، عیسی در جواب به او دو حقیقت مهم را فرمود: اول اینکه این ادراک پولس نتیجۀ تحقیق ذهن بشری او نیست بلکه این خدای پدر است که با دخالت مستقیم خود این حقیقت را برای پطرس آشکار ساخته است.  عیسی فرمود:» جسم و خون این را بر تو کشف نکرده، بلکه پدر من که در آسمان است«.  توجه به این حقیقت بسیار مهم است. کلام خدا به ما می‌گوید که این مکاشفه تنها از سوی پدر و به وسیلۀ روح‌القدس بدست می‌آید.  تنها کسانی که از روح خدا تولد یافته باشند می‌توانند به خداوند و نجات‌دهنده گی عیسای مسیح اعتراف و اقرار کنند. عیسای مسیح به پطرس می‌گوید که به خاطر این اقرار ایمان از آن به بعد، پطرس نامی دیگر خواهد داشت. او صخره نامیده خواهد شد. پطرس با اقرار به خداوندی و نجات‌ دهندگی عیسی، تولدی تازه، شخصیتی جدید، و نامی نو دریافت کرد.  نه تنها این، بلکه عیسی مسیح وعده داده است که بر اساس این اعتراف، او کلیسای خود را بنا خواهد نمود و به آن پیروزی خواهد بخشید. او فرمود:« بر این صخره کلیسای خود را بنا می‌کنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند یافت»
کلیسای عیسی مسیح، عبارت است از جماعتی که به خداوندی و نجات‌دهنده گی عیسی ایمان داشته باشند و به آن حقیقت، حقیقتی که تنها خدای پدر آنرا آشکار می‌کند، اعتراف و التزام داشته باشند.  کلیسای راستین مسیح، اعتراف ایمان خود را محکم نگاه می‌دارد و هرگاه کسی سبب امید ما را از ما بپرسد، آماده‌ایم که با حلم و فروتنی به او بگوییم که عیسی مسیح به خاطر گناهان بشر بر صلیب کشته شد و هرگاه، شخصی به او اعتماد کند و با ایمان، هدیۀ بخشش را از دست او دریافت کند تمامی گناهانش آمرزیده خواهد شد.
کلیسای عیسی مسیح، با اتکا به نیروی الهی خداوندش عیسی مسیح، زنده است و با نیروی زندگی بخش عیسی به حیات خود ادامه می‌دهد.  قول و عهد خداوند این است که درهای جهنم بر کلیسای او استیلا نخواهند یافت.  کلیسای عیسی تا روز بازگشت عیسی مسیح زنده و پیروز خواهد ماند. چرا؟  چونکه قول و عهد خداوند این است.  او به ما کمک خواهد کرد که در حین سختی‌ها و مشقات، اعتراف ایمان و اقرار امید خود را محکم بداریم و از نامیده شدن به نام عیسی شرم نداشته باشیم.  او به کلیسایش کمک خواهد کرد که به او وفادار بمانند.
اکنون پرسشی پیش خواهد آمد که اگر این مکاشفه هدیۀ پدر آسمانی است و به وسیلۀ فیض روح القدس افاضه میشود، پس مشکل بقیۀ افراد بشر که این فیض را دریافت نکرده ‌اند یا دریافت نمیکنند چه خواهد شد؟  پاسخ صریح به این پرسش این است که هر یک از ما انسانها، به طور انفرادی در مقابل داور جهان حاضر خواهیم شد و هر یک از ما به جهت اعمال خود ما پاسخ خواهیم داد.  آنهایی که فیض مسیح را دریافت کرده ‌اند، به خاطر آن هدیه، که اصلاً به هیچ وجه استحقاقش را هم نداشته ‌اند از داوری و مجازات رها و رستگار خواهند شد.  ولی آنهایی که فیض مسیح را دریافت نکرده‌اند، «خداوند به هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد» (رومیان ۲ آیۀ ۶). حقیقت این است که من هیچگاه به اعمال دست و نیات دل خودم اعتماد نداشته و ندارم.  از این جهت است که میدانم که در روز امتحان نمرۀ من زیر صفر خواهد بود و به همین دلیل است که کاملاً و مطلقاً به فیض عیسی نیازمندم.  بیایید تا همه با هم به نزد عیسی مسیح بیایم، همه با هم او را تعقیب نماییم ، همه قلب ها را برای مسیح صاحب اصلی کلیسا؛ از نور حیات انجیل، حیات جاوید مسیح، انجیل سلامتی و صلح، منور سازیم.

مقاله‌های اخیرا