چگونه مهمان نواز باشیم؟

  ۲۸ دقیقه

  ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۱

مهمان نوازی به عنوان سرگرم کننده و پذیرایی مهمان یا بازدید کننده بخشی از محبتی است که خدادر دل انسان قرار داده.
عیسی در انجیل به ما می‌گوید: هرکاری که برای حداقل مردم انجام دهیم، برای او انجام می‌دهیم.

دانلود