پسر گمشده

  ۱ ساعت

  ۲۰ دِسامبر ۲۰۲۲


عیسای مسیح داستان یک پسر گمشده را می‌کند. در این داستان عیسای مسیح قلب خدا را برای ما نشان می‌دهد. پدر آسمانی ما یک خدای دلسوز است و ما را دوست دارد. خدا به ما توجه دارد. خدا پسر خود عیسی را فرستاد تا برای گناهان ما در صلیب جان خود را بدهد تا ما دیگر گمشده نباشیم. از طریق عیسای مسیح ما می‌توانیم دوباره به خدا رجوع کنیم و با خدا آشتی کنیم. قدم اول توبه کردن و ایمان آوردن به عیسای مسیح است که به خاطر گناهان ما جان خود را داد.

دانلود