پرستش در نهاد ماست

  ۲۹ دقیقه

  ۶ ژوئیه ۲۰۱۹

ما انسانها برای پرستش خدای متعال آفریده شدیم. فراخوانده گی ما انسان ها، ستایش و پرستش خدای پُر جلال است. به خاطر درک بیشتر این موضوع به این برنامه گوش دهید. تشکر

دانلود