هویت مسیحی و فرهنگ افغانها

  ۱۸ فِورِیه ۲۰۲۱

پیرو ﻣﺴیح شدن به این معنی نیست که ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺧﺎﺹ ﻣﺬﻫﺒﯽ را انجام بدهید ﻭ ﻳﺎ ﻳﮏ ﺩﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ را قبول نماید.

ﺭﻓﺘـﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﮏ سلسه ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺧﺎﺹ ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﺑﺨﻮﺩﯼ ﺧﻮﺩ، ﺑﺎﻋﺚ این نمیشود که یک شخص پیرو مسیح شود.

پیروﻣﺴیح ﺷﺪﻥ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ نمودن ﻳﮏ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺣﻘﻴﻘﯽ، خاص و شخصی با خالق عالم است.

 متأسفانه در کشور ما، و کشور‌های دیگر اسلامی به این توجه نشده است که مسیحیت رابطه فرد است با خدا، و فرهنگ و زبان و ملیت مانع این نمیشود که انسان چنین رابطۀ را ایجاد نه نماید.

 عیسی مسیح می‌‌‌‌فرماید:

پس بروید و همۀ ملتها را شاگرد من سازید و آن ها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید
متی ۲۸: ۱۹

. عیسی مسیح به پیروان خود می‌‌‌‌گوید که بروید افغانها را، ایران‌ها را، پاکستانی‌ها را، تاجیک‌ها .... شاگرد بسازید، این گفته عیسی مسیح به این مفهوم نیست که آنها مسیحیان غربی شوند و هویت و فرهنگ غربی را بپذیرند. 

 فرهنگ ما افغانها نکات بسیار خوب خود را دارد که باید آنها را حفظ نماییم. هر فرهنگ نکات خوب و بد خود را دارد. ما باید اجازه بدهیم که در زندگی نو که در عیسی مسیح داریم خدا در نقاط تاریک فرهنگ ما بتابد.

 بسیاری عزیزان هموطن درین اشتباه هستند و خیال می‌‌‌‌نمایند که اگر ما پیرو مسیح شویم از فرهنگ و هویت افغانی خود دست می‌‌‌‌کشیم. یک تعداد هموطنان ما تصور اشتباه از پیروی نمودن از عیسی مسیح دارند آنها خیال می‌‌‌‌نمایند زمانیکه یک شخص پیرو مسیح می‌‌‌‌شود باید هویت، فرهنگ و ارزش‌های غربی را قبول نمایند و از فرهنگ غنی و سنت‌های دیرین افغانستان، سرزمین مادری خود بکلی بیگانه می‌‌‌‌شوند و فرهنگ غرب را می‌‌‌‌پذیرند.

 این عزیزان ما در اشتباه هستند، آنها فکر می‌‌‌‌نمایند که کلیسا و مسیحیت با غرب و فرهنگ غربی مترادف می‌‌‌‌باشند، فکر می‌‌‌‌‌کنند کسی که به مسیح ایمان می‌‌‌‌اورد باید از تمام مراسم، آداب و سنن، و ارزش‌های ملی و فرهنگی افغانستان عزیز که سر زمین آبایی ما است دست بشویند

 پیروان عیسی مسیح، هویت مسیحی دارند و در مسیح همه برادر و خواهر هستند. اما ما هویت وطنی خود را نیز داریم افغان هستیم و به فرهنگ و عنعنات پسندیده کشور خود که با ایمان مسیحی ما در تضاد نیست سخت پابند هستیم.

عیسی مسیح که خود در سرزمین فلسطین (در مشرق‌ زمین است) و در چارچوب فرهنگ یهود ظهور کرد، او نه تنها هویت و آداب و سنن یهود را رد نکرد، بلکه در واقع کل رسالت خود را در قالب مفاهیم که عمیقاً ریشه در فرهنگ و باورهای دیرین قوم یهود داشت.

 ما به حیث پیروان عیسی مسیح لازم است بعد از اینکه خلقت تازه را در اثر فیض خدا بدست آوردیم آن رسم و رواج‌های ما، که خوب است از آن استفاده کنیم و حتی بر ما، به حیث پیروان عیسی مسیح لازم است که آن رسم و رواج‌های که خوب هستند آنها را صیقل نموده خوب تر بسازیم. منجی ما عیسی مسیح نیز این چنین می‌‌‌‌نمود. پس هویت ما در مسیح هویت غربی نیست بلکه مسیح برای ما هویت دیگر می‌‌‌‌دهد که او در تغییر هویت وطنی ما کار ندارد. هویت ما پیروان مسیح در مسیح، عبارت است از این، که ما با مسیح: در مرگ او، در دفن شدن او، در قیام او، در صعود او، در حیات او، در قدرت او، در وراثت او یکی شدیم. پس وقتیکه ما با او یکی شدیم، ما نور جهان هستیم، نمک جهان هستیم، فرزند خدا هستیم، شاخۀ تاک حقیقی هستیم، دوست مسیح هستیم، خلقت تازه هستیم، مقدس هستیم، صنعت دست خدا هستیم، ما هموطن مقدسین و اهل خانۀ خدا خوانده می‌‌‌‌شویم. چه هویتی فوق العادۀ که ما در مسیح نصیب شدیم. آیا این‌ها هویت غربی هستند؟. البته که نیست. خدا را شکر به این هویت که ما در مسیح داریم. 

مقاله‌های اخیرا