ناکامورا خدمتگزار مردم افغانستان

  ۸ دِسامبر ۲۰۱۹

  مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام جست
نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجاست؟
ناکامورا همراه با پنج همکارافغانی اش چهار دسامبر توسط افراد مسلح  در ننگرهار جان باخت.
ناکامورا، بخش بزرگ از زنده‌گی‌ اش در ننگرهار سپری نموده و آنرا  وقف بهبود زنده‌گی افغان‌ها به ویژه باشنده گان ولایت شرقی ننگرهار کرد.
او یازده سر بند و آب ‌راه را در دریا کنر اعمار نمود تا از این آب برای سر سبزی و زراعت  بخش بزرگ زمین ‌ها در ننگرهار استفاده شود.
ناکامورا  و همکارانش در حفر ۱۵۰۰چاه عمیق و فراهم‌ سازی آب نوشیدنی برای ۶۵۰هزار تن در ننگرهار نیز کمک کرد.اعماردو شفاخانه از کارهای دیگر او در شرق کشور استند.
ناکامورا به تازه‌گی کار ساخت کانال دوم «مروارید» را با هزینۀ پانزده میلیون دالر در ولسوالی خیوۀ ننگرهار آغاز کرده بود، اما پیش از گشایش این پروژه کشته شد.
راه شان سبز و یاد شان گرامی باد

مقاله‌های اخیرا