یوحنا رسول عیسی مسیح

  ۲۲ دِسامبر ۲۰۱۹

    یوحنا یکی از شاگردان و از یاران محبوب عیسی مسیح بود. عیسی مسیح هنگامی که بر روی صلیب بود به مادرش مریم گفت: « اینک یوحنا پسر توست» و به یوحنا نیز فرمود:« اینک مریم مادر توست»( انجیل یوحنا27:19-26)
یوحنا رسول نویسنده یکی از اناجیل و هم چنین کتاب مکاشفه و سه رساله می باشد. یکی از خصوصیات نوشتاری یوحنا، رسول عیسی مسیح این بود که سعی میکرد هر چیزی را که بیان میکند، متضاد آن را هم نیز بیان می نمود.
1 نور در مقابل تاریکی: رساله اول یوحنا فصل ۱ آیه ۵ » خدا نور است و هیچ ظلمت در او نیست»
2- نو در مقابل کهنه: رساله اول یوحنا فصل دوم آیه ۷ » ای عزیزان، امری که به شما می نویسم حکم نو نیست، بلکه امری است قدیمی»
3- دل بستن به خدا در مقابل دل بستن به دنیا .رساله اول یوحنا فصل دوم آیه 15 » به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید، کسی که دنیا را دوست دارد، محبت خدای پدر در او نیست»
4-مسیح در مقابل دجال ( ضد مسیح). رساله اول یوحنا فصل ۲ آیه ۱۸.» ای فرزندان من، ساعت آخر فرار سیده است و چنانکه شما شنیدید که« دشمن مسیح» در زمان آخر ظاهر خواهد شد؛»
5-حقیقت در مقابل دروغ. رساله اول یوحنا فصل ۲ آیات ۲۰ و ۲۱«اما مسیح شما را با روح القدس خود مسح کرده است و از این رو همۀ شما حقیقت را میدانید.  من این را به آن منظور ننوشتم که شما از حقیقت بی خبرید، بلکه چون آن را میدانید و آگاه هستید که هیچ ناراستی از راستی سرچشمه نمیگیرد.»
6- فرزند خدا در مقابل فرزند شیطان. رساله اول یوحنا فصل ۳ آیات ۱ تا ۱۰« هرکه فرزند خداست، نمیتواند در گناه زندگی کند، زیرا ذات خدا در اوست و نمیتواند در گناه به سر برد، زیرا خدا پدر اوست. ۱۰فرق بین فرزندان خدا و فرزندان شیطان در این است:…»
7 – حیات ابدی در مقابل مرگ ابدی. رساله اول یوحنا فصل ۴ آیه ۱۴
8- محبت در مقابل نفرت. رساله اول یوحنا فصل ۳ آیات ۱۵ و ۱۶« هر که از برادر خود نفرت داشته باشد، قاتل است و شما میدانید که هیچ قاتلی دارای زندگی ابدی نیست.  ما معنی محبت را درک کرده ایم، زیرا مسیح جان خود را در راه ما فدا کرد»
9  – تعلیم درست در مقابل تعلیم غلط. رساله اول یوحنا فصل ۴ آیات ۱ تا ۳
10- داشتن حیات در مقابل نداشتن حیات
رساله اول یوحنا فصل ۵ آیات ۱۱ و ۱۲« شهادت این است که خدا به ما زندگی ابدی داده است و این زندگی در پسر او است. هرکه پسر را دارد، زندگی دارد و هر که پسر را ندارد، صاحب زندگی نیست»

مقاله‌های اخیرا