نان و آب در بیابان

  ۳۰ دقیقه

مردم اسرائیل از مسیر بیابان به طرف سرزمین موعود هدایت شدند. سفر فقد چند هفته را در بر می‌‌‌‌‌گرفت. اما بخاطریکه قوم خدا چندین بار از خداوند شکایت کردند و از او نااطاعتی کردند، خداوند تصمیم گرفت که بزرگسالان به شمول موسی را اجازه ندهد که به سرزمین موعود وارد شوند. باوجود این، خداوند پر از فیض بود غذای آنها را تامین می‌‌‌‌کرد و به وسیله ابر در روز و ستون آتش در شب مسیر حرکت آنها را نشان می‌‌‌‌داد. نان روزانه که خداوند به آنها می‌‌‌‌داد بنام (منّا) یاد می‌‌‌‌شد همچنان خداوند برای زنده ماندن آنها آب کافی می‌‌‌‌داد. خداوند رهبر آنها بود اما با نااطاعتی و سرکشی مردم اسرائیل بارها مواجه شد.

دانلود