نان زندگی

  ۱ ساعت

  ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۱

درین فصل ما سه موضوع را می‌بینیم: خداوند مهیا کننده است، عیسای مسیح نان حقیقی زندگی است و ما با این نان زندگی چی می‌کنیم.عیسای مسیح با معجزه پنج هزار نفر را نان داد و محبت و قدرت خود را به ما نشان داد که خدا مهیا کننده است. بعدن عیسای مسیح در مورد نان روحانی در زندگی. عیسای مسیح می‌گوید که او نان زندگی است. عیسای مسیح می‌خواهد به ما نان روحانی زندگی را نیز بدهد و ما را از گناه نجات داده تا صاحب زندگی ابدی در همین دنیا شویم.
بسیار مهم است که در برابر این گفته عیسای مسیح که او نان زندگی است چی واکنش نشان می‌دهیم. ما باید عیسای مسیح را بپذیریم که نجات دهنده ماست. عیسای مسیح همچنان نان روزانه ما را به ما خواهد داد.

دانلود