نابینای که قلب روشن دارد

  ۲۹ دقیقه

  ۲۸ ژانوِیه ۲۰۱۷

تحقیر کردن معیوبین در جوامع عقبمانده به عادت تبدیل شده است. تحقیرکنندگان با این کار خود نشان می‌‌دهند از نگاۀ فکری کوچک و خورد استند. به این فکر نمیکنند که خداوند می‌‌تواند ایشان را نیز معیوب سازد. معیوبین مثل سایر انسانها از حقوق انسانی برخوردار اند. به عوض تحقیر باید دستگیری شود. تحقیرکننده‌ها به این پی نبرده اند که معیوبین نیز دارای توان و استعداد هستند.
برای درک بیشتر موضوع به این برنامه گوش دهید. تشکر!

دانلود